รับจำนองที่ดิน ขายฝากที่ดิน ภาคอีสาน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานตั้งอยู่ในตำแหน่ง ศูนย์กลางลุ่มแม่น้ำโขง โดยมีอาณาเขตติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ด้านตะวันออก และด้านเหนือ มีแม่น้ำโขงเป็นเส้นกั้นพรมแดน และด้านใต้ ติดต่อราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีเทือกเขาพนมดงรัก กั้นพรมแดน ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง มีความลาดเอียงไปทางตะวันออก มีลักษณะคล้ายกระทะ แบ่งเป็น ๒ เขตใหญ่ ได้แก่ บริเวณแอ่งที่ราบโคราช อยู่บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ ามูลและชี ลักษณะเป็นที่ราบสูงสลับกับเนินเขา และบริเวณแอ่งสกลนคร อยู่ทาง ตอนเหนือของภาค ตั้งแต่แนวเขาภูพานไปจนถึงแม่น้ำโขง เทือกเขาที่แบ่งระหว่างแอ่งโคราชและแอ่งสกลนคร ได้แก่ เทือกเขาภูพาน โครงข่ายถนน เชื่อมโยงกับโครงข่ายหลักของประเทศและเชื่อมโยงสู่ประเทศเพื่อนบ้าน สปป.ลาว กัมพูชา และสามารถเชื่อมโยงไปยังเวียดนามและจีนตอนใต้ถนนที่สำคัญได้แก่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) เส้นทางแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก, เส้นทางใหม่เศรษฐกิจตะวันออกตะวันตก 2 มีสนามบินนานาชาติ 2 แห่ง คือ อุดรธานี และ อุบลราชธานี โครงสร้างการผลิตพึ่งพิงภาคบริการของภาครัฐ ภาคเกษตร และอุตสาหกรรม เศรษฐกิจยังคงกระจุกตัวอยู่ในบางจังหวัดที่เป็นแหล่งการผลิตที่สำคัญของภาคโดยมีจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดขอนแก่น ใหญ่ที่สุดของภาค ในขณะที่จังหวัดอำนาจเจริญ หนองบัวลำภู มุกดาหาร บึงกาฬ และยโสธร มีขนาดเศรษฐกิจเล็กที่สุดของภาค พื้นที่ปลูกข้าวมากที่สุดของประเทศ ส่วนใหญ่ปลูกข้าวหอมมะลิ ในพื้นที่ตอนกลางและตอนล่างของภาค โดยเฉพาะพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ครอบคลุมพื้นที่จังหวัด ยโสธร ศรีสะเกษ สุรินทร์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และทุ่งสัมฤทธิ์ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและ บุรีรัมย์ ภาคอีสานมีพื้นที่ปลูกอ้อยและมันสำปะหลังมากที่สุดของประเทศ โดยอ้อยส่วนใหญ่ปลูกในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ และอุดรธานี และมันสำปะหลัง ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ และอุดรธานี

รับจำนองที่ดิน ขายฝากที่ดิน บ้าน คอนโด ทั่วประเทศ

อุตสาหกรรมแม้ขยายตัวเพิ่มขึ้นแต่ยังมีบทบาทน้อยเมื่อเทียบกับระดับประเทศ การผลิตส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมแปรรูปขั้นต้น อุตสาหกรรมของภาคส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ตามเมืองหลัก อาทิ จังหวัดขอนแก่น และนครราชสีมา สำหรับโครงสร้างการผลิตอุตสาหกรรมยังอยู่ในกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม ส่วนอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก และสิ่งทอ เริ่มมีบทบาทมากขึ้น และเป็นฐานสร้างรายได้ใหม่ให้กับภาค ซึ่ง อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ กระจุกตัวในจังหวัดนครราชสีมา ส่วนอุตสาหกรรมสิ่งทอ ส่วนใหญ่กระจายอยู่ทุกจังหวัดโดยจังหวัดที่มีสัดส่วนมากที่สุดของภาค ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม นครราชสีมา ชัยภูมิ และสกลนคร ตามลำดับ สำหรับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก ส่วนใหญ่ กระจุกตัวอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมา บึงกาฬ อุดรธานีและบุรีรัมย์ ปัจจุบันมีเขตประกอบการอุตสาหกรรม 3 แห่ง แต่เปิดดำาเนินการแล้ว ๒ แห่ง คือ บริษัท เขตอุตสาหกรรมสุรนารี จำกัด และบริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) จังหวัดนครราชสีมา มีโรงงานตั้งอยู่ 22 โรงงาน ส่วนใหญ่เป็นแหล่งผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์รถยนต์ สุขภัณฑ์ และพลาสติก นอกจากนี้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้อนุมัติให้บริษัท เมืองอุตสาหกรรม อุดรธานีจำกัด จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี ซึ่งเป็นโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมสีเขียว ปัจจุบันอยู่ ระหว่างการดำเนินการ ทรัพยากรการท่องเที่ยว มีความหลากหลายทั้งการท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์ และอารยธรรมขอมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญ ได้แก่ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ภูหลวง ภูเรือ และภูกระดึง จังหวัดเลย รวมทั้งการท่องเที่ยวประเพณีวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวบริเวณเมือง ชายแดนริมแม่น้ำโขงเชื่อมโยงเพื่อนบ้าน

รับจำนองที่ดิน ขายฝากที่ดิน บ้าน คอนโด ทั่วประเทศ

หากท่านเป็นคนหนึ่งที่กำลังมองหาแหล่งเงินทุนเพื่อลงทุนธุรกิจ เงินหมุนเวียน เพิ่มสภาพคล่อง ในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ภาคอีสาน) เรายินดีให้คำปรึกษาท่านหาแหล่งเงินทุนด้วยการจำนองที่ดิน ขายฝากที่ดิน บ้าน คอนโดมิเนี่ยม ทาวเฮาส์ อาคารพาณิชย์ และอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ พร้อมบริการให้คำปรึกษา ด้วยความเข้าใจในการหาแหล่งเงินทุนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ภาคอีสาน) โดยมีพื้นที่หลักได้แก่นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี อุดรธานี โดยมีผู้สนับสนุนเงินทุนที่ให้วงเงินสูง ดอกเบี้ยถูก ถูกต้องตามกฎหมาย ทำธุรกรรมที่สำนักงานที่ดิน มีบริการให้เลือกหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้สอดคล้อง เหมาะสมกับปัจจัยต่างๆ ของผู้ต้องการแหล่งเงินทุน เช่น ความเหมาะสมทางด้านอาชีพ รายได้ ศักยภาพในการผ่อนชำระ อนุมัติง่ายเมื่อติดต่อผ่านช่องทางของเรา เพราะเราคือทีมงานคุณภาพที่มีเป้าหมายชัดเจน ทำงานด้วยความซื่อสัตย์ ต้องการยกระดับและรักษามาตรฐานในการให้บริการที่ดีเลิศ เราจึงเป็นผู้ร่วมงานกับแหล่งเงินทุนที่มีศักยภาพ มีความหลากหลายของการบริการสินเชื่อทุกจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ภาคอีสาน)

พื้นที่ให้บริการหลัก ภาคอีสาน

พื้นที่ให้บริการ ทั่วประเทศ
พื้นที่ให้บริการ พิจารณาเป็นพิเศษ
กทม-กรุงเทพปริมณฑล กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม นนทบุรี ปทุมธานี
ภาคกลาง นครปฐม นครนายก สระบุรี สุพรรณบุรี กำแพงเพชร นครสวรรค์ ชัยนาท พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย
ภาคเหนือ เชียงใหม่ เชียงราย อุตรดิตถ์ แพร่ ลำปาง
ภาคอีสาน นครราชสีมา ขอนแก่น ชัยภูมิ กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม สุรินทร์ บุรีรัมย์ มุกดาหาร สกลนคร หนองคาย นครพนม อุดรธานี อุบลราชธานี
ภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง พัทยา สัตหีบ ศรีราชา ปลวกแดง
ภาคตะวันตก ราชบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธุ์ หัวหิน ปราณบุรี ชะอำ
ภาคใต้ สงขลา นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี พังงา กระบี่ ภูเก็ต หาดใหญ่ เกาะสมุุย

หลักการพิจารณารับจำนองที่ดิน

ผู้ที่ต้องการจำนอง ขายฝาก บ้านที่ดิน ต้องเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน และต้องมาทำธุรกรรมที่สำนักงานที่ดินในเขตพื้นที่นั้นๆ ด้วยตนเอง การพิจารณาแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้ พิจารณาจากราคาประเมินกรมที่ดิน และ/หรือ พิจารณาจากราคาซื้อขายในพื้นที่ทั้ง 2 ประเภท ยังจำเป็นต้องประเมินจากทำเลและศักยภาพของอสังหาริมทรัพย์อันได้แก่ ที่ดิน บ้าน คอน โด ไร่ นา ฯลฯ ที่นำมาเป็นหลักทรัพย์คำประกันการจำนอง การขายฝาก ด้วยเช่นกัน

สิ่งที่ทำให้ลูกค้าใช้บริการกับเรา

ความไว้วางใจที่ลูกค้ามอบให้กับเรา เกิดขึ้นจากการทำงานที่อยู่บนพื้นฐานความเป็นไปได้และความ ครบถ้วนถูกต้องของข้อมูล มีความซื่อสัตย์สุจริต ตรงไป ตรงมา ทำงานตรงประเด็น ตรงตามความต้องการ แก้ปัญหาได้ตรงจุด ทันต่อความต้องการ ทีมงานของเราเมื่อได้รับมอบหมายงานแล้วพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อให้ได้ข้อเสนอและเงื่อนไขที่ดี มีความยุติธรรมให้กับทั้งสองฝ่ายอันได้แก่ ผู้รับจำนองและผู้จำนอง ทำงานด้วยตั้งใจและให้ความสำคัญกับผู้ใช้บริการทุกท่านอย่างเท่าเทียมกัน เรามองที่เป้าหมายมากกว่าปัญหาหรืออุปสรรคระหว่างทาง มีความเป็นมืออาชีพ และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ด้วยรูปแบบสินค้าและบริการสินเชื่อที่หลากหลาย เราจึงสามารถเสนอสิ่งที่เหมาะสมที่สุดให้กับผู้ต้องการจำนองที่ดิน ขายฝากที่ดิน ได้

รับจำนองที่ดิน ขายฝากที่ดิน บ้าน คอนโด ทั่วประเทศ
ขั้นตอนการพิจารณา

1.แจ้งรายละเอียดที่ลูกค้าต้องการ เช่น ต้องการจำนอง หรือ ต้องการขายฝาก ยอดที่ต้องการ
2.ส่งเอกสารในการพิจารณา ได้แก่ รูปถ่ายโฉนดหน้า-หลัง รูปถ่ายบ้าน ที่ดิน คอนโด
3.ประเมินราคาทรัพย์ แจ้งข้อเสนอและเงื่อนไข
4.นัดและทำสัญญาจำนอง ขายฝาก ที่สำนักงานที่ดิน
5.รับเงินสด เช็คเงินสด โอนเข้าบัญชี หลังทำธุรกรรมเรียบร้อย

เอกสารในการพิจารณา

1.รูปถ่าย โฉนดที่ดินหน้า-หลัง ชัดเต็มใบ
2.ราคาประเมิน(ถ้ามี)
3.ใบระวาง(ถ้ามี)
4.รูปถ่ายบ้าน ที่ดิน 3-5 รูป

จำนองที่ดิน กับเราดีอย่างไร

จำนองกับแหล่งทุนในพื้นที่จะได้ความสะดวก รวดเร็ว ในเรื่องประเมินราคาทรัพย์ ตรวจสอบความถูกต้อง การตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ ระวาง เพราะทุนอยู่ในพื้นที่สามารถทำงานทันทีด้วยความรวดเร็ว นายทุนของเรารับพิจารณา จำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน ให้กับทุกอาชีพ โฉนดติดภาระ ติดจำนองธนาคาร ติดขายฝากอยู่ ก็สามารถกู้ได้ บริการด้วยความเป็นกันเอง ให้ปรึกษาฟรี มีความยึดหยุ่นสูง ให้วงเงินสูง ดอกเบี้ยถูก อนุมัติเร็ว เอกสารไม่ยุ่งยาก ดอกเบี้ยตามกฎหมายกำหนด 15% ต่อปี ทำสัญญาจำนอง ขายฝาก ที่สำนักงานที่ดินเท่านั้น ไม่เช็คเครดิตบูโร ไม่ใช้เอกสารทางการเงิน ระยะเวลาสัญญา 6 เดือน หรือ 1 ปี ตามตกลง สามารถขยายสัญญาได้นานถึง 10 ปี เปลี่ยนมือ เพิ่มวงเงินได้ ถ้าประวัติการผ่อนชำระดีสามารถขอยอดเพิ่มในภายหลังได้ มีให้เลือกการผ่อนชำระลดต้นลดดอก หรือเฉพาะดอกอย่างเดียว เพื่อแบ่งเบาการผ่อนชำระไม่ให้หนักจนเกินไป และให้เหมาะสมกับภาระของผู้ใช้บริการ สามารถไถ่ถอนก่อนกำหนดสัญญาตามที่ลูกค้าสะดวกเพียงแค่ติดต่อแจ้งล่วงก่อน 2-3 วัน

รับจำนองที่ดิน ขายฝากที่ดิน และอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท
บริการทั่วประเทศ

อนุมัติวงเงินสูง ดอกเบี้ยถูก ทราบผลใน 1 วัน