จำนอง vs ขายฝาก ต่างกันอย่างไร?

ก่อนจะตัดสินใจเลือกทำธุรกรรมโดยการทำสัญญาจำนองหรือสัญญาขายฝาก ก็ควรจะศึกษารายละเอียดหลักของให้เข้าใจดีก่อน วันนี้มีตารางเปรียบเทียบมาให้ดู เพื่อความเข้าใจได้ง่ายขึ้น ดังต่อไปนี้

ตารางเปรียบเทียบ จำนองvsขายฝาก

รายละเอียด จำนอง ขายฝาก หมายเหตุ
กรรมสิทธิ์ยังไม่โอนกรรมสิทธิ์กรรมสิทธิ์ตกเป็นของผู้รับซื้อฝากตั้งแต่วันทำสัญญา
ระยะเวลาไถ่ถอนตามกำหนดสูงสุดไม่เกิน 10 ปี
ผิดนัดชำระหนี้ฟ้องร้องต่อศาลเพื่อยึดทรัพย์และขายทอดตลาด-
เกินระยะเวลาไถ่ถอน-หมดสิทธิ์ไถ่ถอนและไม่ต้องฟ้องร้องต่อศาล
ค่าธรรมเนียม1% จากยอดจดจำนอง และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ค่าธรรมเนียมโอนกรรมสิทธิ์
ภาษีเงินได้(ภงด.)
อากรแสตมป์
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
รับจำนองที่ดิน ขายฝากที่ดิน และอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท
บริการทั่วประเทศ

อนุมัติวงเงินสูง ดอกเบี้ยถูก ทราบผลใน 1 วัน